خانه / بایگانی برچسب: مواد اولیه ساخت کربن فعال

بایگانی برچسب: مواد اولیه ساخت کربن فعال

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال فرمت ورد word   در ۱۹ صفحه ۱۱۰۰۰ هزار تومان نحوه طراحی و ساخت کربن فعال در طراحي آزمايش به روش تاگوچي داشتن يك پاسخ عامل اصلي تحليل دادهها محسوب ميشود. در اين تحقيق براي بررسـي تأثير عوامل مورد نظر بر روي سطح ويژه و حجم تخلخلها اين دو عامل به عنوان عوامل هـدف در نظـر گرفتـه شـدند و تـأثيرپارامترها بر روي اين دو عامل مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين هدف ميتوان حالتهاي مختلفي را در نظـر گرفـت،بـزرگبودن يا كوچك بودن ميتواند پاسخي باشد كه در تحليل داده مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين تحقيق …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com