خانه / محصولات / نحوه طراحی و ساخت کربن فعال
نحوه طراحی و ساخت کربن فعال
نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

فرمت ورد word   در 19 صفحه

11000 هزار تومان

دانلود فایل

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

در طراحي آزمايش به روش تاگوچي داشتن يك پاسخ عامل اصلي تحليل دادهها محسوب ميشود. در اين تحقيق براي بررسـي تأثير عوامل مورد نظر بر روي سطح ويژه و حجم تخلخلها اين دو عامل به عنوان عوامل هـدف در نظـر گرفتـه شـدند و تـأثيرپارامترها بر روي اين دو عامل مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين هدف ميتوان حالتهاي مختلفي را در نظـر گرفـت،بـزرگبودن يا كوچك بودن ميتواند پاسخي باشد كه در تحليل داده مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين تحقيق هر چه بـزرگتـر بـودنسطح ويژه و حجم تخلخل به عنوان پاسخ هدف در نظر گرفته شدند.

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

 همانطور كه در شكل  ديده ميشود با عمليات ليچ كردن بافتهاي پوست گردو در اثـر خـورده شـدن اجـزاي تـشكيل دهنـدهپوست گردو از جمله ليگنين بازتر ميشود. اين امر موجب ميشود كه در مراحل بعدي نفوذ عامل فعـالسـاز بـه داخـل بافـتپوست گردو بيشتر شود، تماس بيشتري با بافت داخلي پوست گردو داشته باشدو در نتيجه ساختاري متخلخل با حجم تخلخل وسطح ويژه بيشتري داشته باشيم. همچنين به اين نكته بايد توجه داشت كه اين امر موجب ميشود كه سـاختار مـواد آلـيموجود در سيستم نرمتر شده و قابليت واكنشپذيري بيشتري با عامل فعالساز را داشته باشندو در نتيجه آن مرحلـه كربنيـزهكردن به صورت كامل انجام شوددر مواد ليگنوسلولزي همچون پوست گردو ماده باقي مانده در اثر حرارت دادن اجزاء و خروج كامل اجزاي آلي فرار خاكستر گفتهميشود. خاكستر ناشي از وجود مواد غيرآلي همچون سيليس، كلسيم و منيزيم است كه در مواد ليگنوسلولزي موجود ميباشند.

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان مشاهده كرد كه درصد خاكستر موجود در اين مواد در مقايـسه بـا ديگـر ضـايعات كـشاورزيبسيار كمتر ميباشد كه يكي از مزاياي اين مواد به حساب ميآيد. در نهايت حضور خاكستر در سيستم باعث ايجـاد ناخالـصي دركربن فعال نهايي خواهد شد.نمونه هاي بدست آمده بوسيله دستگاه Belsorb Mini2 مورد آناليز جذب و واجذب قـرار گرفـت. در نهايـت مورفولـوژي نمونـهبهينه با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي و عبوري مورد آناليز قرار گرفت.در اينجا  تأثير پارامترهاي نسبت اشباع سازي، دما و زمان كربنيزه كردن در فعالسازي شيميايي  و تأثير آنها بر روي سطح ويـژهو توزيع سايز تخلخل به وسيله آناليز جذب و واجذب نيتروژن بررسي شـد. در ايـن مرحلـه آزمـايشهـا  براسـاس روش طراحـيآزمايش تاگوچي طراحي شدند. براي اين كار از نرم افزارMINITAB  استفاده شد. تعداد و حالات آزمايشها بـراي سـه فـاكتورسه سطحي مطابق با آرايهL9  ميباشد.

نحوه طراحی و ساخت کربن فعال

ويژگيهاي  فيزيكي، شيميايي و مكانيكي يك كربن فعال وابسته به توزيع سايز تخلخلها، سطح ويـژه و عـواملي از ايـن قبيـلاست. عوامل ذكر شده در بالا نيز بسته به مواد اوليه مصرفي و روش ساخت كربن فعال ميتواند تغيير كند .عواملي كه درفرايند فعالسازي شيميايي موثر هستند عبارتند از دما، زمان كربنيزه كردن و نسبت اشـباع سـازي. در منـابع مطالعـاتي مختلـف اشارهاي به تاثير همزمان اين عوامل نشده است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي عوامل موثر در ساخت كربن فعـال از منـابعضايعاتي همچون ضايعات كشاورزي است.

 

برای دانلود فایل استخراج زیر زمینی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل خصوصیات دستگاه xrf  اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل نگهداری مفصلی در معدن اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل خصوصیات طلای زره شوران اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل استخراج و ایمنی در معادن روباز اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل سیستم نگهداری قدرتی در جبهه کار اینجا کلیک کنید .

برای دنلود فایل سیستم های نمونه برداری مواد معدنی اینجا کلیک کنید .

درباره ی mohammad

مطلب پیشنهادی

تجهیزات-و-تاسیسات-هوارسانی-در-معادن

تجهیزات و تاسیسات هوارسانی در معدن

تجهیزات و تاسیسات هوارسانی در معدن هوارسانی در معدن فرمت ورد word  در 6 صفحه  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com