خانه / فرآوری / روش های ثقلی جدایش

روش های ثقلی جدایش

روش های جدایش ثقلی

روش های ثقلی جدایش

روش های ثقلی برمبنای اختلاف در وزن مخصوص کانی ها جدایش را انجام می دهند .شرایط استفاده از روش های ثقلی برای جدایش شامل :

اختلاف قابل توجه کانی های سبک و سنگین

روش های ثقلی جدایش

چگالی بالای کانی مورد نظر

درجه آزادی کانی مورد نظر بالاتر از حد مورد استفاده پروسه فلوتاسیون باشد.

اما نکات قابل توجه مهمی را باید در جدایش ثقلی رعایت کرد شامل :

روش های ثقلی جدایش

در اکثر موارد قبل از جدایش ثقلی نرمه را از مواد معدنی جدا می کنند زیرا نرمه باعث افزایش غلظت محیط و کاهش دقت می شود .

برای انتقال مواد به اخل جداکننده ثقلی نباید از پمپ استفاده کرد و حتی الامکان باید از اختلاف ارتفاع استفاده کرد .

تقسیم بندی روش های ثقلی برمینای دستگاههای مورد استفاده

1- روش های که برمبنای اختلاف سرعت ته نشینی مواد در داخل دستگاه عمل می کنند (جیگ ها)

2- روش های که برمبنای حرکت مواد تحت تاثیر جریان لایه نازک آب عمل می کند .(میز لرزان -مارپیچ)

3- روش های که برمبنای تولید محیطی چگالی آن بین چگالی کانی سبک و کانی سنگین عمل می کند(سیکلون واسطه سنگین )

جیگ ها

در جیگ ها جدایش کانی ها ی با وزن مخصوص مختلف در اثر سرعت تانشینی مختلف آنها در فاصله بین دو جهش انجام می شود .به طور کلی در جیگ ها هدف منبسط کردن لایه ای مواد به صورتی

است که ذرات سنگین تر درفضای بستر نفوذ کرده و ذرات سبک تحت تاثیر ته نشینی با مانع سقوط کنند .درجیگ ها سعی می شود تا زمان سقوط ذرات به قدری کم باشد تامسافت طی شده بیشترتحت تاثیر چگالی ذرات باشد.

انواع حرکت در جیگ ها

جهشی : در این حرکت لایه های مواد از هم باز شده و مواد در استانه ی سقوط قرار می گیرند .

مکشی : دراین حرکت لایه های مواد شروع به بسته شدن می کنند و ذرات سنگیم به دلیل سرعت ته نشینی بالاتر سریعتر سقوط می کنند در انتهای حرکت مکشی ذرات درشت به هم برخورد کرده و ذرات ریزاز فاصله ی بین ذرات درشت عبور می کنند که به این پدیده چکیده شدن می گویند .

انواع جیگ

  • جیگ هارتس

دراین جیگ حرکت نوسانی درآب به وسیله پیستونی که نیمی از سطح جیگ را اشغال کرده است ایجاد می شود با حرکت نوسانی حرکت های جهشی و مکشی موماد ریخته شده بروی سطح سرندانجام شده و ذرات سنگین در بخش پایینی لایه هوا قار می گیرند و ذرات سبک از بخش پالایی سرریز می شوند .در انواع جدید جیگ هارتس به 4 بخش مجزا که به طور سری قرار گرفته تقسیم شدهاست .بار اولیه به نخستین بخش وارد می شود و باطله ی آن به بخش دیگر منتقل می گردد.به این ترتیب محصوب پرعیار نهایی از بخش اول محصول نهایی از سایر بخش ها و باطله ی نهایی از بخشآخر تخلیه می شود .

جیگ دنور : حرکت نوسانی در این جیگ ها توسط یک دیافراگم ایجاد می شود .این جیگ مجهز به یک شیر می باشد که در هر مرحله مدنظر باشد می توان آنرا بازکزده و دامنه جهش و مکش را تنظیم کرد .

جیگ بندلاری : حرکت نوسانی در این جیگ توسط دیافراگمی که در زیر سرند جیگ قرار گرفته است ایجاد می شود .سرند جیگ تمام سطح مقطع جیگ را می پوشاند .بیشترین کاربرد این دستگاه در ماسه های ساحلی و کانی های سنگین صورت می گیرد .

جیگ بوم : حرکت نوسانی دراین دستگاه توسط هوای فشرده و اتاقک هوا ایجاد می شود .(بیشتر در آرایش زغال کاربرد دارد )

جیگ باتاک : به دلیل توزیع غیر یکنواخت هوا در سطح جیگ بوم در ساختمان جیگ باتاک تعدادی سلول های جدایش افزایش یافته و هر سلول مجهز به اتاقک هوا می باشدو به این ترتیب هوا به صورت یکنواخت توزیع می شود و دقت جدایش محصول بالا می رود .(مورد کاربرد در آرایش زغال می باشد .)

جیگ هوایی : دراین جیگ هوای فشرده از قسمت تحتانی جیگ توسط شیر دواری به صورت متناسب به داخل جیگ دمیده می شود و از زیر سرند در لایه مواد نفوذ می کند بنابراین مواد در روی سرند تحت تاثیر حرکتنوسانی برمبنای چگالی طبقه بندی شده و از محل  های مربوطه تخلیه می شود.همانطور که بیان شد یکی از مزیت های این جیگ عدم نیاز به آب در حین فعالیت است و این امتیاز باعث استفاده ایندستگاه در مناطق کم آب است .

2- جدایش درجریان های نازک آب : سرعت آب دراین روش ازبستر به سمت بالا افزایش می یابد .اگر درلایه آب مواد با وزن مخصوص مختلف وارد شوند به ذرات سنگیم تر نیروی کمتری وارد می شود و این ذرات در آب مسافت کمتری راطی می کنند .ذرات سبک تر تحت تاثیر بیشتر جریان آب وافع می شوند و به این ترتیب امکان جدایش آنها از همدیگر فراهم می گردد.درجریان  های نازک آب دو مرحله جدایش وجود دارد .

 اولین مرحله طبقه بندی مواد از هنگام سقوط تا رسیدن به سطح بستر

دوم طبقه بندی درحین حرکت دانه ها تحت تاثیر جریان سیالدراین روش سعی می شود تا اصطکاک بیشتر شود و احتمال لغزش قطعات سنگین به حداقل برسد و از طرفی نیروی وارد شده به ذرات سبک افزایش پیدا کرده ومسافت حمل آن افزایش یابد .

عوامل موثر در جدایش وابسته به سطح بستر

شیب بستر

ناهمواری های سطح بستر

ضخامت لایه

عومل موثر در جدایش وابسته به نوع آنها

شکل دانه ها

وضعیت ترکیب دانه ها

جداکننده مخروطی

باراولیه به صورت پالپ به طور آرام از دورتادور محیط خارجی مخروط به داخل آن جریان می یابد و به دور راس مخروط حرکت می کند .کانی های سنگین به تدریج تشکیل لایه ی تحتانی مواد را می دهندکه با سرعت کند تر حرکت می کنند و از طریق شیاری حلقه ای شکل در نزدیکی انتهای مسیر خارج می شوند کانی های سبک بروی لایه آب با سرعتی بیشتر حرکت می کند واز محور میانی آن تخلیهمی شوند .

مارپیچ همفری (جداکننده مارپیچی ):  این وسیله از یک مسیر مارپیچی با مقطع نیم دایره تشکیل شده است بار اولیه با ابعاد 75 میکرون تا 3 میلی متر به صورت پالپی با غلظت 15 تا 45 درصد جامد از قسمت بالای مارپیچ وارد می شود درحین پایین آمدن بروی مسیر مارپیچی کانی های سنگین به صورت نواری بخش داخلی مارپیچ را طی می کنند و دانه های سبک به همراه آب بخش خارچی مارپیچ را اشغال کرده و به سطح پایینحرکت می کنند .درپایین ترین سطح از مقطع مارپیچ مجراهای برای خروج مواد پیش بینی شده است که با تنظیم آنها می توان عرض نوار پرعیار شده را تنظیم کرد .

کم شیب : اختلاف چگالی کانی سبک و سنگین کم و ظرفیت کم باشد .

پرشیب : ظرفیت بالا اختلاف چگالی کانی سبک و سنگین زیاد باشد.

میزلرزان

بار اولیه با غلظت زیاد حدود 0/25 جامد از یک گوشه ای میز به روی آن توزیع می شود بخشی نیز برای ورود آب شست وشو و توزیع آن روی میز وجود دارد .سطح میز توسط موانعی که در امتداد طولمیز هستند پوشیده شده است .ارتفاع این موانع ازسمت ورود بار اولیه به طرف دیگر به تدریج  کم می شود به نحوی که بخشی از سطح میز صاف و بدون مانع است .حرکت نوسانی درجهت طول میزدرآن ایجاد می شود درنتیجه دانه های جامد بروی سطح میز درامتداد طول آن به جلو پرت می شوند .نیروی دیگری که بروی سطح میز وجود دارد و ناشی از جریان آب می باشد مواد را درعرض میز(عمود برامتداد اول) جابه جا می کند چون تاتیر جریان لایه نازک آب به ابعاد و چگالی دانه ها بستگی دارد درنتیجه دانه های کوچکتر و سنگین تر دارای حرکتی عموما در جهت طول میز هستند و به اینترتیب به بخش محصول پرعیار هدایت می شوند درحالی که ذرات درشت تر و سبک تر با عبور از موانع به بخش باطله منتقل می شوند .

روش های واسطه سنگین

دراین روش محیطی به عنوان واسطه سنگین ایجاد می شود که چگالی آن بین چگالی کانی سبک و کانی سنگین است .وارد کردن کانی ها به این محیط منجر به شناور شدن کانی های سبک وغوطه ور شدن کانی های سنگین منی شود .چگالی محیط واسطه سنگین بین 1.3 تا 3.8 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد .مشخات کانی ها برای ایجاد محیط واسطه سنگین

سختی :بدلیل عدم تمایل به تشکسل نرمه

قابلیت شست وشو از سطح دانه های جامد

قابلیت بازیابی

عدم واکنش با مواد شیمایی موجود در محیط (واکنش شیمایی )

جداکننه های واسطه سنگین

ثقلی : دراین روش دستگاه کمکی به جدایش ذرات نمی کند .

گریزاز مرکز: دراین جدایش جریانی به سمت بالا تشکیل می دهند و دستگاه دخالت کرده و ذرات به جداره برخورد و ته نشین می شود .

سیکلون واسطه سنگین

دراین روش باراولیه به همراه واسطه سنگین شامل موادی ازجمله منیتیت ،فروسیلیسیوم به طور مماسی وارد سیکلون می شود .دانه های سنگین ازته ریز و دانه های سبک از سرریز خارج می شوند.سیکلون ها اکثرا به طور مایل و یا افقی نصب می شوند .سریز سیکلون از طریق لوله ای قابل انعطاف تخلیه می شود که با تغییر ارتفاع انتهایی آزادلوله می توان فشار داخلی سیکلون را تغییر داد وبهاین ترتیب شرایط کار سیکلون راتنظیم کرد .

جداکننده داینا ویر :پول دستگاه از استوانه ای تشکیل شده است که به طورمایل نصب می شود.باراولیه از طریق لوله ای درامتداد محور استوانه به طورمماسی تحت فشاروارد می شود .درقسمت بالای استوانه لوله ای برایخروج دانه های سنگین به آن مماس شده است .دانه های سبک نیز از طریق لوله ی درامتداد محوراستوانه از قسمت پایین آن خارج می شود دراینجداکننده نیز به وسیله لوله قابل انعطاف که بهدهانه ته ریز متصل شده است می توان کارجداکننده را تنظیم کرد .

روش های ثقلی جدایش

برای دانلود نگهداری بتنی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فابل پمپ ها اینجا کلیک کنید .

برای دانلود کارآموزی آقدره اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل تیتراسیون اینجا کلیک کنید.

برای دانلود کار آموزی سرب و روی دندی (تونل) اینجا را کلید .

برای دانلود گزارش کارآموزی کار با دستگاه جذب اتمی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود کاراموزی سرب و روی دندی (استخراج ) اینجا را کلیک کنید.

درباره ی mohammad

مطلب پیشنهادی

جداکننده های مغناطیسی

جداکننده های مغناطیسی

جداکننده های مغناطیسی جداکننده ها در فرآوری جداکننده های مغاطیسی را می توان به جداکننده …

2 دیدگاه

  1. امیرکامیاب

    ممنون از مطلب مفیدتون. خیلی بهترم میشد اگه از تجهیزاتی که توضیح دادید تصویر هم میگذاشتید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com